«AVN» компаниясы жөнүндө


«AVN» компаниясы окуу жайлардын бизнес процесстерин комплекстүү автоматташтыруу үчүн  маалымат тутумун ишке киргизүү жана коштоо боюнча, ошондой эле  бүткүл республиканын билим берүүсүн башкаруунун бирдиктүү маалымат тутумун түзүү боюнча  Кыргызстандын лидерлеринин бири болуп саналат.

Биз программалык өнүмдөрдү(API, WEB, LMS, EDOC, маалыматтык порталдар, тесттер (Web жана бланкалык)  иштеп чыгуу жана андан ары  ишке киргизүү жана коштоо жаатында ири тажрыйбага жана билгичтиктерге, ошондой эле маалымат технологиялары жана окуу жайдын (Кыргызстандын жождорунун 95%ы)  дараметин жогорулатуу  жаатында консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө ээбиз.


Биздин максат

 «AVN»  ЖЧК компаниясынын ишинин негизги максаты — маалыматтык инфратүзүмдү программалык өнүмдөр жана ишканалардын корпоративдик тарамын жайылтуу менен өнүктүрүү жана оптималдаштыруу саналат, ал бизнес-маданияттын деӊгээлин жана  кардарлардын кызмат көрсөтүү спектрин көбөйтүү  үчүн бизнес-чөйрөнүн өнүгүүсүн жогорулатат. 


Структура компании AVN

Компаниянын персоналы:  штаттагы 20 адамдан, 10 адам флирансерден  турат.


Биздин компаниянын ишинин негизгир багыттары:

 • программалык камсыздоону тапшырыкка иштеп чыгуу жана ишке киргизүү жана тараптагы өндүрүүчүлөрдүн даяр программалык өнүмдөрүн ишке киргизүү;
 • ишканалардын жана өндүрүштүн бизнесин комплекстүү автоматташтыруу үчүн программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • бизнес-процесстерде документтерди жүргүзүүнү автоматташтыруу тутумун иштеп чыгуу;
 • корпоративдик тарамды түзүү боюнча белгилөө, борборлоштуруу жана консультация берүү.

Өз ишибизде биз колдонобуз: СУБД - MS SQL Server жана  PostgreSQL тилдер жана программалоо  инструменттерин  – платформа Microsoft.NET (C#.NET, ASP.NET кошо), DHTML, XML, Java, jаvascript, C/C++, AJAX.

Программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү процессинде биз MSF (Microsoft Solution Framework) программалык камсыздоону иштеп чыгуу усулдарына таянабыз, ал төмөнкү этаптарды камтып турат:

долбоордук изилдөөнү, спецификацияларды иштеп чыгууну, пландоону, долбоорлоону, иштеп чыгууларды, тестирлөөнү, турукташтырууну жана жайылтууну. Программалык камсыздоону ишке киргизүүдө ПКнын сапатына жана корголушуна көбүрөөк көӊүл бурабыз. Ошондуктан программалык камсыздоону иштеп чыгууга жана ишке ашырууга  келишим  белгилүү бир мөөнөткө акысыз кепилдиктен кийинки тейлөө жөнүндөгү пунктту камтып турат.

Ар бир уюмдун комплекстүү маалыматташтырылуусу  аны чечүү үчүн азыркы учурда эки мамиле пайдаланылуучу масштабдык милдетти туюндурат.

Биринчи мамиле олуттуу материалдык жана уюштуруучулук салымдарды талап кылган, ири программалык комплекстерди туюндурган ERP-системаларын (Enterprise Resource Planning) ишке киргизүүгө негизделген.

Экинчи мамиле ишкананы (уюмду) жогортон-төмөн карай башкаруунун интеграцияланган тутумун өстүрүүдө турат. Бул экинчи мамиленин алкагында ишкананы  башкаруунун маалыматташтыруу процесси этаптуу мүнөзгө ээ жана болгон иштелмелерге, программалык каражаттарга жана тутумдарга таянат.

Төмөндө башкаруунун маалыматтык тутумунун негизин түзгөн негизги жоболор тизмектелген:

 • бирдиктүү корпоративдик тарамдык инфратүзүмдүн жана милдеттерди автоматташтырууга багытталган маалыматтык тутумчаларды иштеп чыгууну камсыз кылган иштелмелерди башкаруунун бирдиктүү борборунун болушу;
 • бирдиктүү маалымат мейкиндигин түзүү;
 • контролду жана ресурстарга кирүүнү башкарууну камтыган, иштелип чыгуучу тутумдун толук масштабдуу мүнөзү;
 • персоналдарды башкаруу;
 • процессти башкаруу;
 • документтерди жүгүртүүнү башкаруу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана мекеменин башкаруу тутумунун ишинин натыйжалуулугун жалпысынан жогорулатуу; 
 • мекеменин ишмердигинин чөйрөсүнүн бардык негизги бизнес-процесстерин тартипке келтирүү жана колдоо, бизнес-процесстерди тутумдаштыруунун каражаттарын берүү, аларды сапатуу жаӊы деӊгээлге көтөрүү;
 • мекемени башкаруу тутумун – маалыматтар базасын башкаруу тутумун иштеп чыгуу үчүн заманбап каражаттарды жана технологияларды, Internet/Intranet  технологияарын, OLAP-технологияларын, адистештирилген программалык каражаттарды, электрондук документтерди жүгүртүүнү башкаруу тутумун; жыйынтык жана аралык  контролдун тутумун; социалдык сурамжылоо программаларын пайдалануу.

ЖОЖдор жана ОАОЖдор, Министрликтер,  Медициналык менчик мекемелер жана Уюмдар, Мамлекеттик Ведомстволор  биздин Кардарлар болуп саналат.

СУРОО БАРБЫ?

Сиздердин сурооӊуздарга жан дилибиз менен жооп беребиз, бул номерге чалыӊыздар +996 312 986 344

Артка байланыш
Кыргызча
English
Русский